Cuisiners of Issue NO.7

เป็นครั้งแรกที่นิตยสาร a LA carte ย้ายบ้านมาอยู่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ถึงจะทุลักทุเลไปหน่อย และบ้านยังทาสีตกแต่งไม่สวยเท่าไรนัก แต่หวังว่าต่อไปจะมีคนมาเยี่ยมเยือน มาสนทนากันบ่อยๆ

ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ

อารยา ชวานนท์
บรรณาธิการ

รายชื่อสมาชิกในบ้าน a LA carte

ที่ปรึกษาชุมนุม

อาจารย์ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ

บรรณาธิการ

อารยา ชวานนท์

กองบรรณาธิการ

 • กานต์รวี กองศรีมา
 • ดารณี แสงวิลัย
 • รัตนาพร ลิขิตวาสนา
 • ติณห์ วงศ์ภานุวัฒน์
 • ชวิศา หีตเสมียน

นักเขียน

 • สุชานันท์ กกกระโทก
 • เบญจพร อ่อนทอง
 • ณิชากร กัติยสุวรรณ
 • ชวิศา หีตเสมียน
 • กนกวรรณ แจ่มจำรัส
 • รัตนาพร ลิขิตวาสนา
 • นภัสศร จุ้ยชุ่มเชาวนะ
 • เมธาวี จรรยานนท์วิทย์
 • พิชญ์สินี กิจวัฒนานุสนธิ์
 • มนัชยา กระโห้ทอง
 • นภัสศร จุ้ยชุ่มเชาวนะ

ศิลป์

 • อารยา ชวานนท์
 • พรรษชล พานิชเจริญ
 • สุวิชญา แสงสีจันทร์
 • จีรณา กิจจาชาญชัยกุล

ประชาสัมพันธ์

ฐานิตา ชารีผล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s